El Govern aprova l'Estratègia catalana de biogàs 2024-2030

El Consell Executiu ha aprovat l’Estratègia catalana de biogàs 2024-2030 i el seu corresponent pla d’acció. El document planteja accions i mesures concretes per tal que aquest recurs energètic, a més de contribuir a la descarbonització de la societat catalana, sigui l’eix d’un nou model integrat de gestió de residus i materials orgànics dels quals obtenir productes amb valor afegit. De fet, i en el marc d’aquesta Estratègia, el Govern ha autoritzat avui dotar amb 3 milions d’euros una línia d’ajuts per a l’execució d’obres d’instal·lacions per a la injecció de biometà a la xarxa de gasoductes de Catalunya.

L’Estratègia té com a finalitat fomentar la valorització de les dejeccions ramaderes i dels residus orgànics per obtenir biogàs i aprofitar-lo per a la generació de calor, d’electricitat o de biometà, i de biofertilitzants. En aquest sentit, estableix objectius en els àmbits ambiental, energètic, territorial, econòmic i social; identifica barreres per complir amb aquests objectius, i planifica accions per superar-les.

08.05.2024

Llegir més

Els objectius qualitatius concrets que persegueix l’Estratègia de Biogàs 2030 són:

 1. Ambientals
  • Reduir emissions de GEH i amoníac als sectors productors de materials i residus orgànics.
  • Reduir emissions de GEH als sectors consumidors d’energia.
  • Afavorir el processat de les dejeccions ramaderes i millorar la petjada de carboni de la gestió dels residus orgànics.
  • Aprofitar el poder fertilitzant del digestat, afavorint l’aplicació de tècniques de recuperació de nutrients i complint amb les condicions sanitàries i ambientals.
  • Contribuir als objectius europeus de descarbonització
 2. Energètics
  • Aprofitar el potencial autòcton dels materials orgànics residuals de Catalunya per generar energia renovable, amb criteris d’eficiència energètica.
  • Disposar d’una font d’energia renovable fàcil d’emmagatzemar i no condicionada als factors meteorològics.
  • Generar biogàs per a usos elèctrics i tèrmics, així com depurar el biogàs a qualitat de biometà 1 per a usos directes com el transport i la injecció a la xarxa de gas.
  • Fomentar la incorporació de tecnologies innovadores que permetin l’aprofitament del CO2 biogènic.
 3. Territorials
  • Adaptar les necessitats de desenvolupament sostenible a l’activitat del territori.
  • Contribuir als objectius d’aconseguir una economia circular.
  • Crear sinergies entre els diferents generadors de residus i subproductes orgànics.
  • Evitar el despoblament i la fuga de talents del medi rural.
 4. Econòmics
  • Dinamitzar l’economia circular, sobretot en zones rurals.
  • Crear noves oportunitats de negoci i llocs de treball qualificats al sector primari.
  • Fomentar la cooperació entre productors de residus i promotors de projectes de biogàs, procurant un equilibri raonable basat en les aportacions de cada part.
  • Impulsar el desenvolupament tecnològic propi i del teixit empresarial associat.
  • Produir i comercialitzar fertilitzants d’alta qualitat resultants del tractament dels digestats, substituint fertilitzants minerals.
  • Afavorir la creació de noves xarxes locals de distribució energètica (gas/electricitat) que de retruc poden ajudar a impulsar noves activitats econòmiques al sector rural.
 5. Socials
  • Afavorir la creació de comunitats energètiques i/o de gestió conjunta de residus.
  • Contribuir a la millora de la percepció ciutadana envers la gestió dels residus orgànics, canviant el concepte de plantes de tractament pel d’instal·lacions de processat de recursos per a la generació de nous productes i serveis.